Thư viện quốc phòng - Số 342: "Trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học".