Thư viện quốc phòng - Số C215: Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam: GIữ an toàn, an ninh vùng biển Việt Nam.