Thư viện quốc phòng - Số 351: "Vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra trình độ kỹ năng nghề".