Nnhắc đến Thượng tướng Song Hào là nhắc đến một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà chính trị, quân sự xuất sắc đã có nhiều đóng góp và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Trung ương Đảng giao làm Bí thư Phân khu ủy Phân khu Nguyễn Huệ, có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức, phát triển mọi mặt phong trào cách mạng trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên cùng cả nước tiến lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

 Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Song Hào, tỉnh Tuyên Quang đã sớm khởi nghĩa thành công; đồng chí tiếp tục tham gia lãnh đạo lực lượng cách mạng giải phóng và củng cố chính quyền ở Hà Giang, làm thất bại âm mưu của quân Tưởng và bè lũ phản động, góp phần quan trọng trong thành công của khởi nghĩa ở các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước nói chung năm 1945.