Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trang sử vẻ vang trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Diễn ra và giành thắng lợi trong một thời gian ngắn nhưng Cách mạng tháng Tám đã để lại nhiều bài học quý báu về nắm bắt thời cơ; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong đó bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong giải phóng dân tộc mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, trong phóng sự sau, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những giá trị to lớn và bài học về đại đoàn kết mà Cách mạng Tháng 8 đã để lại cho ngày hôm nay.