Với đặc điểm là đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc cho lực lượng vũ trang Quân khu 1, nhiều bộ phận đóng quân phân tán, nhỏ lẻ, cách xa sở chỉ huy... để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, một trong những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy Lữ đoàn thông tin 601 là phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống.…. Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên trực tiếp canh trực, bảo đảm thông tin liên lạc. Đặc biệt, để duy trì, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong bảo đảm thông tin liên lạc, đoàn viên thanh niên đơn vị đã xây dựng “Kíp trực thanh niên giỏi”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.