Một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị Quân đoàn 1 là ứng dụng hiệu quả những mô hình sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn. Những sản phẩm, sáng kiến đã góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.