Thực hiện đường lối Quân sự - Quốc phòng của Đảng, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam, Nam Định đã đẩy mạnh thực hiện và chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên theo hướng toàn diện kết hợp với tập trung ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm nhằm tăng cường tính thiết thực, hiệu quả, bảo đảm sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh.