Cách đây 74 năm, giữa những ngày Tháng 8 lịch sử cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Có rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá có giá trị từ cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 được vận dụng vào cách mạng Việt Nam, trong đó có việc huy động xây dựng và sử dụng lực lượng. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Đảng ta đúc rút, xây dựng lực lượng, phương pháp đấu tranh cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.