Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu về việc "tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước". Sau ý kiến đó đã có những bình luận xuyên tạc, gây ngộ nhận nhằm lợi dụng vấn đề đối thoại để kích động, chống phá chế độ, nhà nước do Đảng ta lãnh đạo. Vậy những nhà khoa học tự xưng, chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ - nhân quyền Việt Nam tự xưng - họ nhận thức đối thoại như thế nào? Chúng ta cần nhận thức đối thoại ra sao cho phù hợp với nhận thức chung của xã hội?