"Trên đống xương máu, trên đống tro tàn

Thanh niên ta, con cháu ta, sẽ xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 09/03/1947,

trong buổi trả lời phỏng vấn, bình luận của Thủ tướng Pháp Ramadier)