Bản tin thời sự Quốc phòng ngày 21/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

-Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Quốc phòng Cam-pu- chia.

-Trình diễn Phân đội Tăng thiết giáp bơi vượt sông chiến đấu.

-Tài năng quân sự của lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn.

-Báo cáo dân số thế giới 2016 tập trung vào trẻ em gái.

-Sẽ đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ “Nước mắm có arsen".