Phóng sự ảnh - Số 1515: Việt Nam sinh động qua lăng kính của NSNA Hoàng Ngọc Thạch.