Bản tin ngày mới ngày 06/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Sẽ loại bỏ rào cản cho đầu tư kinh doanh.

- Bảo tồn văn hóa dân tộc Tày, Nùng qua mô hình du lịch cộng đồng.

- Đồn biên phòng A Mú Sung: Đỡ đầu trẻ em nghèo hiếu học vùng biên.

- Lớp học của thẩy giáo gần 85 tuổi.