Bản tin Ngày mới ngày 30/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng biên giới ổn định

- Tăng cường phổ biến pháp luật cho nhân dân vùng biển

- Nghệ nhân giữ gìn di sản hát xẩm