Bản tin Ngày mới ngày 19/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đà Nẵng nhân rộng mô hình chợ 4.0.

- Chuyến đi nghĩa tình trên đất bạn.

- Đánh thức giá trị di sản đô thị.