Bản tin Trưa ngày 22/04/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Những bài học lớn vẫn nguyên giá trị.

- Sẵn sàng tổ chức giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7.

- Đà Nẵng: Nhiều giải pháp lan tỏa văn hóa đọc đến giới trẻ.