Bản tin Trưa ngày 30/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Ngày chiến thắng 49 năm trước.

- Giữ bình yên cho Tây Nguyên.

- Triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống cháy rừng.