Cách đây 80 năm, Đảng ta ban hành Đề cương văn hóa do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Văn kiện ra đời trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của đất nước rất rối ren. Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ không những đứng trước tình thế vô cùng gay go, căng thẳng mà còn phải đương đầu với những thủ đoạn thâm độc của phát xít Nhật, thực dân Pháp hòng trói buộc văn hóa, thậm chí giết chết tiền đồ của nền văn hóa dân tộc ta. Trong bối cảnh ấy, Đảng ta xác định, trước hết cần phải có một sự thay đổi mang tính đột phá, định hướng về tư tưởng văn hóa. Và đề cương ra đời đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử.