Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 225 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia.

- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường đa quốc gia.

- Đường Trường Sơn - Biểu tượng của tình đoàn kết Việt - Lào - Campuchia.