Chuyên mục "Hộp thư quốc phòng" lần này sẽ tháo gỡ, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc trong quá trình thực hiện chính sách khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ Quốc tế cùng với khách mời là đồng chí Đỗ Thanh Hải - Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.