Hộp thư Truyền hình: Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có những giải đáp kịp thời về chính sách Bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân, cũng như là hồ sơ thủ tục cho quý vị và các đồng chí.