"Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân lương thiện trên thế giới ai cũng muốn hòa bình. Nhưng phải đoàn kết đấu tranh chống đế quốc thực dân thì mới giành được hòa bình thật sự."

_Trích Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài: "Hòa bình kiểu Mỹ tức là binh họa", với bút danh "chiến sĩ", đăng trên báo Nhân dân, số 3380, ngày 29/6/1963_