Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động những người nhẹ dạ, cả tin tụ tập chống đối chính quyền, chia rẽ lòng dân với Đảng là thủ đoạn hết sức nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động nhằm thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Vậy âm mưu thủ đoạn đó đã được chúng thực hiện ra sao, các phần tử cực đoan đang lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo như thế nào để tạo dựng ngọn cờ, tập hợp lực lượng chống đối chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân? Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi nhận diện những âm mưu, thủ đoạn đó thông qua cuộc trao đổi với khách mời là Đại tá, PGS.TS Phạm Văn Sơn - Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự.