Cách đây tròn một thế kỷ, vào ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và giành thắng lợi. Đây là sự kiện chính trị vĩ đại đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác - chủ nghĩa xã hội, từ lý luận trở thành hiện thực sinh động ở nước Nga, đồng thời mở ra một thời đại mới: thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thế nhưng sau 74 năm tồn tại, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị coi đây là cái cớ để điên cuồng chống phá, phản bội lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười. Với sự phân tích, bình luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật ngày 3/11/2017 sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này.