Năm 2017, nhân loại kỉ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga. Trước sự kiện trọng đại này, các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận giá trị to lớn của Cách mạng tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cách mạng Việt Nam. Chương trình Nhận diện sự thật với sự phân tích của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu sẽ cùng quý vị và các đồng chí nhìn nhận một cách khách quan, chính xác về ý nghĩa chân chính, giá trị to lớn mà Cách mạng tháng Mười Nga mang lại cho nhân loại tiến bộ.