Ngày 15/8 vừa qua, bản phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biên soạn đã được công bố về Washington DC. Cũng như phúc trình về tự do tôn giáo thế giới những năm trước, phần viết về Việt Nam tuy có đôi chút điều chỉnh nhưng vẫn thể hiện sự kì thị và xuyên tạc tình hình thực tế về đời sống tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam. Trong chương trình nhận diện sự thật số 88, cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.