Quân đội tham gia làm sản xuất, phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng là chủ trương chiến lược lâu dài, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương này đã và đang được tích cực triển khai mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Quân đội tham gia làm kinh tế không chỉ có ý nghĩa xây dựng đất nước đơn thuần về mặt kinh tế, việc đó còn có ý nghĩa to lớn đối với củng cố quốc phòng và xây dựng lực lượng của bản thân quân đội. Chương trình Nhận diện sự thật ngày 7/7/2017 sẽ cùng với khách mời là Thiếu tướng - PGS.TS - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện Khoa học Nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị giúp quý vị hiểu tường tận vì sao quân đội tham gia làm kinh tế cũng như hiệu quả từ việc đó là gì.