Nhằm mục đích hướng lái dư luận, chia rẽ Đảng với nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tạo ra những bất ổn trong xã hội để thực hiện những mục tiêu đen tối của mình, những kẻ phản động, cơ hội chính trị vẫn luôn cấu kết với các thế lực thù địch ngoài nước lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để bịa đặt, vu khống nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng đã dùng những thủ đoạn như thế nào? Cùng với sự phân tích, bình luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật số 77 sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề.