Trong nhiều năm gần đây, mỗi khi nhân dân ta hân hoan chào đón ngày chiến thắng 30/4, thì trên một số tờ báo ở nước ngoài, trên nhiều trang mạng thường xuất hiện những bài viết cố tình xuyên tạc ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), phủ nhận sự hi sinh của thế hệ cha ông để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển như hôm nay, phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự kiện giải phóng thành phố Sài Gòn, lật đổ hoàn toàn bộ máy chính quyền và chế độ ngụy quyền miền Nam khi ấy. Đây là một trong những trò chơi mà người ta thường gọi là viết lại sử trong âm mưu do các thế lực không ưa Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam và chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam thường thực hiện nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.