Sự cố môi trường biển trên diện rộng ở miền Trung do Công tyTNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra từ tháng 4 năm 2016. Cho đến nay, vấn đề đã cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, một số phần tử xấu vẫn tiếp tục lợi dụng sự cố môi trường này để kích động người dân biểu tình, phản đối chính quyền, cản trở sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân rồi lớn tiếng vu khống, xuyên tạc các cơ quan chức năng Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền, kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp. Đó là những chiêu trò đang được những kẻ tự xưng là người bảo vệ tôn giáo ở Việt Nam thực hiện. Đáng tiếc, thủ đoạn thâm độc này vẫn có thể làm cho một bộ phận đồng bào ta ngộ nhận về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tín ngưỡng tôn giáo.