Việc chỉnh đốn đi đôi với đổi mới, xây dựng Đảng là một yêu cầu khách quan, là một việc làm tự nhiên và thường xuyên của bất cứ một Đảng Cách mạng chân chính nào, ở bất kì một giai đoạn nào. Thế nhưng mỗi khi Đảng ta mở đợt xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị lại lợi dụng những khuyết điểm tiêu cực để chống phá Đảng. Vậy các thế lực thù địch có chủ đích gì? Chương trình Nhận diện sự thật số 57 sẽ phản ánh rõ hơn về điều này.