Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ vừa mới ban hành đã gặp phải sự chống phá, công kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chúng ra sức xuyên tạc, cố tình lái dư luận hiểu sai bản chất thực sự của Nghị quyết. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này sẽ là cuộc trao đối với Đại tá, PGS.TS Bùi Quang Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học XHNV Quân sự, BQP.