Lê-nin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Tên tuổi của Lê-nin đã gắn liền với những cải biến cách mạng vĩ đại nhất trong xã hội loại người từ đầu thế kỷ 20 đến nay, trải qua mọi thử thách, dù phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trải qua nhiều thăng trầm, đặt ra nhiều vấn đề mới phải giải quyết, nhưng di sản của Lê-nin cả về phương diện hoạt động thực tiễn và tư tưởng lý luận vẫn luôn tỏa sáng soi rọi con đường chúng ta đi. Tuy nhiên cũng tồn tại một thực tế, kể từ khi ra đời đặc biệt là từ những năm 90 của thế kỷ 20 trở lại đây, chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung và tư tưởng lý luận của Lê-nin nói riêng đã và đang bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá bằng nhiều thủ đoạn.