Đã từ lâu trong tâm thức của người Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Tư tưởng của Người là tài sản tinh thần quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp Cách mạng của nhân dân ta, đó là một sự thật, là chân lý hiển nhiên. Thế nhưng vẫn có những người dùng nhiều chiêu thức khác nhau nhằm xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy họ là ai? Họ dùng những thủ đoạn như thế nào? Họ cố tình làm như vậy nhằm mục đích gì? Cùng với sự phân tích, bình luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật số 72 sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề.