Tấn công hạ thấp uy tín của Đảng, của quân đội là âm mưu thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình với mục tiêu là làm phai nhạt niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với quân đội, chia rẽ quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân, phá hoại sức mạnh chuyên chính, chỗ dựa tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân ta.