Mới đây, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 khóa XII khẳng định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Lợi dụng tình hình đó trên một số diễn đàn đã đưa ra nhiều bình luận xuyên tạc cho rằng kinh tế nhà nước đã thất bại, kinh tế thị trường tự do sẽ mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người, tư nhân hóa nền kinh tế là hợp quy luật... Thực chất của những quan điểm này là gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và bàn luận vấn đề này với Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.