Mô hình trường học hạnh phúc được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh chóng được nhân rộng trong nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước. Với ba tiêu chí trọng tâm là yêu thương, an toàn và tôn trọng, mỗi địa phương, mỗi nhà trường thực hiện theo từng điều kiện của mình để học sinh được hạnh phúc khi tới trường.