Trung đoàn 66, Quân đoàn 3 nhận nhiệm vụ xây dựng điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Địa bàn Trung đoàn đóng quân điều kiện đất đai, khí hậu khắc nghiệt. Mùa khô thường thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, đây là khó khăn mà Trung đoàn phải giải quyết trong quá trình xây dựng điểm.