Rubik Cuộc sống ngày 02/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lạc vào xứ thần tiên của mùa đông Tân Cương.

- Thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trong 12 tháng.