Thời hạn xét thăng cấp bậc quân hàm thượng sĩ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được Quy định tại điểm d và điểm đ - Khoản 1 - Điều 7- Thông tư 07/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau.