Việc trường đại học rời bộ chủ quản, đây là một xu hướng đúng, tránh sự chồng chéo và đảm bảo hiệu quả trong quản lý. Tuy nhiên, quá trình thực hiện làm sao để vừa tháo gỡ được khó khăn cho các trường Đại học nhưng cũng phải đảm bảo không dẫn đến hiện tượng mở rộng quy mô đào tạo tràn lan, làm suy giảm chất lượng giáo dục đại học.