Nhắc đến phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có rất nhiều luận điệu cho rằng những cuộc đấu tranh của giới học sinh, sinh viên đều là những phong trào do Đảng lãnh đạo và chỉ dẫn. Tuy nhiên, thực tế đã chỉ ra rằng phong trào học sinh - sinh viên đã phát triển một cách tự phát từ chính những mâu thuẫn của giới học sinh, sinh viên với nhà cầm quyền Sài Gòn.