Đóng quân trên vùng đất khó của Tổ quốc, hơn 20 năm qua cán bộ chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện ở vùng biên phía Bắc của Tổ quốc luôn quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" và lấy đó làm phương châm dẫn đường để những người lính nỗ lực trong suốt hàng chục năm qua, nhằm hướng đến một mục tiêu duy nhất đó là phục vụ lợi ích của nhân dân. Chính hành động, việc làm đó đã tập hợp và huy động được sức mạnh toàn dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở vùng biên giới, tạo được lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước Quân đội.