Phát huy đúng tinh thần của những người làm công tác nghiên cứu khoa học đầu ngành trong quân đội, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự đã khẳng định được vai trò tiên phong trong quá trình nghiên cứu tạo ra các sản phẩm hữu ích mang tính ứng dụng góp phần quan trọng trong việc chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Hy vọng những sản phẩm này tiếp tục được nghiên cứu đầu tư và chuyển giao công nghệ, nhân rộng cho các lực lượng trong quân đội nói riêng và cả nước nói chung.