Ngày 02/12/1956, hàng trăm tù nhân đã cướp súng, phá nhà lao Tân Hiệp. Đây là cuộc vượt ngục tập thể lớn nhất, gan dạ nhất trong lịch sử đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Cuộc phá nhà lao Tân Hiệp là tiếng súng bạo lực cách mạng đầu tiên ở miền Nam, là minh chứng của lý tưởng cộng sản, của tinh thần yêu nước và ánh sáng ấy sẽ tiếp thêm ngọn lửa cách mạng cho quân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hôm nay.