Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những sự cổ vũ, sẻ chia của nhân dân và cộng đồng xã hội với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch