“Vượt nắng thắng mưa” đó không chỉ là vượt qua gian khổ khi thực hiện nhiệm vụ, đó còn là sự vượt lên những áp lực tâm lý của bản thân. Những chiến sĩ của Tiểu đoàn Thiết giáp 47 đã và đang nỗ lực từng giờ để hoàn thành các bài huấn luyện với hiệu quả cao nhất. Quan trong hơn, với sự trưởng thành về tâm lý, họ có thêm niềm tin để gắn bó với công việc, để luôn sẵn sàng “đã ra quân là đánh thắng”.