Tại khu chế thử của phòng Nghiên cứu Rada, Viện Kỹ thuật PK-KQ, Quân chủng PK-KQ. Nguyễn Đức Triển cùng nhóm đang thảo luận và rút kinh nghiệm để hoàn thiện những khâu cuối trước khi nghiệm thu hệ thống Giá thử máy giải tính cho Rada trên tàu của Quân chủng Hải quân, một thiết bị phục vụ cho quá trình kiểm tra và sửa chữa trang bị khí tải.