Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đi tới hội nhập quốc tế, Đảng ta khẳng định: Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc; chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Quán triệt quan điểm đó,  công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn - lực lượng nòng cốt trực tiếp đảm nhiệm, quyết định hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhất là ở cơ sở - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trường Sĩ quan Chính trị - với sứ mệnh đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội, người chủ trì về chính trị, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó có công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị cơ sở - không chỉ được định danh là trường Đảng mà còn được định danh là trường Đoàn trong Quân đội.